عوامل فوم زا

عوامل فوم زا

عوامل فوم زای فیزیکی به عنوان عامل کاهش دهنده دانسیته فوم های پلی یورتان در طراحی فرمولاسیون مورد استفاده قرار می گیرند. این عوامل را می توان به صورت ترکیبی با عامل فوم زای شیمیایی در ایجاد خواص ویژه فوم استفاده نمود. به عنوان مثال، استفاده از HCFC ها، سیکلوپنتان یا متیلن کلراید در پلی ال های فرموله شده برای بهبود خواص فوم رایج هستند. یکی دیگر از تاثیرات مهم افزودن مواد فوم زای فیزیکی به فرمولاسیون، کاهش سرعت گرمازایی فوم و نیز میزان تجمع حرارت داخل هسته فوم های ریجید پلی یورتانی می باشد.