عایق پلی یورتان و محصولات خانگی:  بررسی سیستماتیک تأثیر آن ها بر کیفیت محیط داخلی

ما به طور سیستماتیک تأثیر عایق پلی یورتان و محصولات خانگی پلی یورتان را بر کیفیت محیط داخلی ساختمان ها بررسی می کنیم. این بررسی، محصولات پلی یورتان را به ترکیبات تشکیل دهنده (ایزوسیانات، پلی ال، بازدارنده شعله، عامل فوم زا و کاتالیزور) تجزیه می کند و پیامدهای آن ها بر سلامت ... مطالعه بیشتر